Privacyverklaring

Privacyverklaring Hoefsmederij Skeifúr, Mirella Bast.

 

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Hoefsmederij Skeifúr geleverde producten en diensten.

Hoefsmederij Skeifúr, van Mirella Bast, gevestigd op De Rietdekker 22 4284VP Rijswijk (NB), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die zij verwerkt

Hoefsmederij Skeifúr verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Gegevens die Hoefsmederij Skeifúr van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Hoefsmederij Skeifúr in ieder geval en tenminste worden verwerkt, betreffen:

 

  • Voorletters en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

 

Waarom zij gegevens nodig heeft

Als u een overeenkomst heeft met Hoefsmederij Skeifúr,  dan wil zij u goed van dienst zijn. Zij gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

 

Welke regels gelden bij verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Hoefsmederij Skeifúr  gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoud Hoefsmederij  Skeifúr zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoelang bewaart zij de gegevens?

Hoefsmederij Skeifúr zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld .

Delen met anderen/verstrekking aan derden

Hoefsmederij Skeifúr verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Website

De website van Hoefsmederij Skeifúr  maakt gebruik van Google Analytics

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar e-mail: mirellabast@hotmail.nl

 

Beveiliging

Hoefsmederij Skeifúr  hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming  van uw persoonsgegevens. Hoefsmederij Skeifúr heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige(andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Hoefsmederij Skeifúr  toegang heeft tot de persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Hoefsmederij Skeifúr  gebruik maakt van diensten van derden, zal Hoefsmederij Skeifúr in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de nodige beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met haar op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Hoefsmederij Skeifúr u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via: e-mail mirellabast@hotmail.nl

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via e-mail mirellabast@hotmail.nl

 

Deze Privacyverklaring is opgesteld d.d. 23-01-2019